Slideshow Image 1Slideshow Image 13Slideshow Image 3Slideshow Image 5Slideshow Image 11Slideshow Image 12Slideshow Image 6Slideshow Image 3Slideshow Image 7Slideshow Image 9Slideshow Image 14

Счетоводни услуги ПДФ Печат Е-мейл

 • запознаване със спецификите на дейността на дружеството и изготвяне на критерии, на които трябва да отговаря отчетността;
 • разработване на индивидуален сметкоплан;
 • осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
 • съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • определяне на себестойността на произвежданите продукти, продаваните стоки и извършените услуги;
 • преоценка на активи и пасиви;
 • изготвяне на платежни нареждания и искания към бюджета, вкл. и електронно банкиране;
 • възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС);
 • изготвяне на месечни ДДС декларации;
 • изготвяне на счетоводни отчети съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП);
 • изготвяне на счетоводни отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
 • изготвяне на вътрешни управленски отчети, изисквани от клиента;
 • публикация на годишни финансови отчети;
 • изготвяне на годишни статистически форми;
 • изготвяне на годишна данъчна декларация за данък върху печалбата;
 • изготвяне на справки за БНБ, Национален статистически институт (НСИ) и др.;
 • представителство пред различни държавни институции;
 • консултации и практическо прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
 • междинни финансови отчети.