Одиторски услуги Печат

Одиторските услуги, които предлагаме, се осъществяват от независими експерти от екипа на АНТЕРА и се изразяват в следното:

  • цялостен независим финансов одит съобразно Националните или Международните стандарти за финансово отчитане и в съответствие с Международните одиторски стандарти;
  • одиторска проверка на консолидирани финансови отчети;
  • преглед на финансови отчети;
  • одит във връзка с договорени процедури.